A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Transporttjeneste for funksjonshemmede, TT-ordningen

tt-ordning.jpg

1.Januar 2017 blir det ny TT-ordning i Trøndelag, TT-kortene blir elektronisk.

OBS! NYE RETNINGSLINJER gjeldende fra 01.07.2018

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Med varig menes minimum to år.

Funksjonshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.

 

Hvordan søke?

Søknad fremmes på standardisert skjema.

Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler, inklusiv bestillingstransport. Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Spørsmål- Les NYE RETNINGSLINJER og evnt se Tildelingskontoret

Skjema