A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skogsveger

Det kan bare gis tilskudd til skogsveger som er godkjent etter «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål». Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. Tiltak påbegynt før behandling av tilskuddssøknad, vil ikke oppnå høyere prioritert.

Tilskudd til drift i vanskelig terreng

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de førevar-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard (jfr. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål. Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).