error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Straumen sentrum

Presentasjon fra møte om bolyst og stedsutvikling på Straumen

«Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner»

Høring søknad statlig støtte bredbånd 2018 i Inderøy - Gi innspill

2018_06_EG Verdalsgrenda-Bartnes Kart med eiendommer.pdfInderøy kommune ønsker å søke på den statlig tilskuddsordningen for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM), men vi må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 3. juni 2018. Søknadsfrist for innsending av søknad til Trøndelag Fylkeskommune er 15. juni 2018.

Følgende to områder i kommunen er identifisert:

1.            Grønnesby/Hellhaugan, ca 47 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området

2.            Verdalsgrenda - Bartnes, ca 56 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

1.            Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     

2.            Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

3.            Lokal medfinansiering

4.            Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

5.            Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6.            Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 3. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: erlend.gudding@inderoy.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Inderøy kommunes hjemmeside.

For å sjekke hastigheten på bredbånd har NKOM en nettside som heter www.nettfart.no/ der en kan sjekke hastigheten der man er påkoblet. Denne tjenesten finnes også som mobil og nettbrettsapp både i App Store og Google Play.

 

Du kan lese om breibandsstøtteordninga HER.

Etablererprisen 2018

Etablererprisen 2018

1729 Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012.

Inderøy kommune ønsker også i 2018 å dele ut etablererpris.

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

Kriterier for tildeling:

 • Prisen kan tildeles årlig. Det er juryen for prisen som avgjør om pris skal utdeles det enkelte år.

 • Prisvinneren må ha forretningsadresse i Inderøy kommune.

 • Det skal ved utvelgelse legges vekt på bedriftens økonomiske resultat, sysselsettingseffekt og bedriftens evne til nyskaping.

 • Bedriften bør ikke være eldre enn 6 år ved mottak av prisen.

 • Juryen for prisen består av ordfører (leder), en representant for Inderøy Næringsforening samt en representant fra forrige års prisvinner. Det er juryen som utpeker prisvinner.

 • Prisutdelingen skjer under Inderøy Næringsforenings årsmøte eller ved annen passende anledning

 • Prisen består av et pengebeløp på kr 10.000 og et innrammet diplom, alt innen rammen av kr 15.000

 • Kostnadene med prisen dekkes over Inderøy kommunale næringsfond

 • Rådmannen v/næringsansvarlig enhetsleder er sekretariat for juryen.

 

Tidligere prisvinnere:

2000:     Tove Wang

2001:     Røra Bakeri

2002:     Skarnsundet Fjordsenter

2003:     Flexi Norge

2004:     Gulburet

2005:     Oksjale Samdrift

2006:     Mobilt verksted

2007:     Monas Møbelverksted

2008:     Logosol

2009:     Øynaparken

2010:     Rovas AS

2011:     Inderøy Gårdsbryggeri

2012:     Linka AS

2013:     Inderøy Landhandleri

2014:     Brødrene Sundli

2015:     Husfrua

2016:     Ingen utdeling

2017:    Jule Industrier

Årets pris deles ut under Næringskonferansen i forbindelse med InderøyFest.

Juryen ønsker innspill på mulige kandidater til årets etablererpris. Forslag på kandidater sendes Inderøy kommune v/Trygve Wannebo innen 30. mai.

trygve.wannebo@inderoy.kommune.no

Næringslivsundersøkelsen 2018

Næringslivsundersøkelsen 2018 legges ut for å dele kunnskapen med alle næringsdrivende i Inderøy kommune.

Undersøkelsen inneholder 106 sider med besvarelser og oppsummeringer.

Svarene er både interessante og relevante for mange aktører - kommune, næringsliv, skoler, innbyggere m.fl.

 

Undersøkelsen handler om to viktige tema:

1.       Kompetansekartlegging blant næringslivet i Inderøy kommune

                i.      Hvilken kompetanse/ kunnskap finnes i dag?

                ii.      Hvilken kompetanse/ kunnskap er det behov for i nærmeste framtid (neste 3 år)?

2.       Spørsmål relatert til Inderøy Utvikling

 

Undersøkelsen kan du lese her

Registrering av Inderøy næringslivs kontaktinformasjon

Arbeidsgruppen for Inderøy Utvikling og Inderøy kommune jobber med en komplett kontaktliste for Inderøys næringsliv. Hensikten er å kartlegge kompetansebehov og sende ut relevant informasjon om næringsutviklingsarbeidet. 
 
Skjema for innfylling av kontaktinformajson finner du her
Vinner av etablererprisen 2017

Etablererprisen 2017 går til Jule Industrier

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og Lise Lyngsaunet Værdal fra Husfrua Gårdshotell, prisvinner 2015.

Juryen har i 2017 tildelt prisen til en bedrift som ble startet i februar 2016. Grϋnder var da ansatt i Inderøy kommune, men søkte 6 mnd. permisjon for å satse på egen bedrift. Ordrebøkene ble etter hvert så godt oppfylte at Jule Industrier AS ble stiftet 11.01.17 av Michael Jule og hans bror – Kent Robert Jule. Begge har faglig bakgrunn som industrirørleggere. Oppdragene kan være svært ulike, men i all hovedsak rørlegging, sveising og mekaniske reparasjoner. Allsidighet og fleksibilitet er etterspurte egenskaper i tillegg til å ha et godt rykte som altmuligmann. Michael Jule kjøpte gården Granaaunet for noen år tilbake hvor både våningshus og fjøs har gjennomgått store forandringer. I fjøset er det innredet til et verksted på 150 m2.

Michael Jule og Jule Industrier AS får etablererprisen for 2017 med følgende begrunnelse:

 • Michael Jule har faglig god ballast og kompetanse i tillegg til bred erfaring som kjølemaskinist, fyrbøter og industrirørlegger.

 • Besitter egenskaper som allsidig og fleksibel og et rykte som altmuligmann og tusenkunstner

 • Jungeltelegrafen har fungert som markedsføringskanal og har sørget for fylte oppdragsbøker

 • Kundene kommer fra næringsmiddelindustrien i tillegg til bønder og private i Trøndelagsregionen

 • Jule Industrier AS er tuftet på bakgrunn av nevnte egenskaper, kompetanse og kunnskap samt en sterk vilje til å satse på egen bedrift for å skape nye arbeidsplasser i Inderøy kommune

Jule Industrier AS ble startet av en driftig etablerer og fyller alle krav som stilles for å få etablererprisen. Juryen ønsker å påpeke at bedriften framstår som et positivt forbilde for alle grϋndere og øvrig næringsliv i Inderøy kommune. Etablererprisen består av et pengebeløp på kr. 10 000 og et innrammet diplom. Vinnerdiplomet er et kunstverk som er laget av Anne Kathrine Oxaal.