Intensjonsplan

Intensjonsplanen ble utarbeidet vinteren 2010 av politiske arbeidsgrupper fra begge kommuner. Intensjonsplanen er det styrende dokument som ligger til grunn i prosessen med sammenslåing av kommunene.

Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner.
Vedtatt i Mosvik og Inderøy kommunestyrer i april og mai 2010

Innledning
Inderøy og Mosvik kommune tar sikte på å slå seg sammen til en kommune fra 01.01.2012. Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke. I Mosvik vil det bli avholdt en rådgivende folkeavstemning. Inderøy vil ikke avholde folkeavstemning, men i stedet foreta en opinionsundersøkelse blant befolkningen i kommunen.

Mål for kommunesammenslåinga
Hovedmål:
• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred.
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

Delmål:
• Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.
• Sikre en demokratisk styring av den nye kommunen.
• Sikre at den nye kommunen innfrir krav fra statlige myndigheter gjennom et bredt faglig miljø.
• Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
• Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen
• Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant annet gjennom aktivt bruk av næringsfond. Med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik, vil  kraftverksmidler som i dag tilføres lokalt næringsfond, i en overgangsperiode brukes i Mosviksamfunnet.
• Være en utviklende og attraktive arbeidsplass for de ansatte.

Kommunesenter
Kommunestyrene går inn for at kommunesenteret legges til Sakshaug. Kommunestyrene legger til grunn at dette på sikt vil tjene alle deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred.

Kommunenavn og kommunevåpen
Kommunestyrene går inn for at kommunenavnet blir Inderøy kommune og at den nye kommunen skal få nytt kommunevåpen.

Hva skal kommunesenteret inneholde?
Kommunesenteret skal legges til det nye kommunehuset som bygges på Inderøy. Kommunesenteret skal inneholde kontor til ordfører, rådmann med stab og alle andre tjenestefunksjoner som naturlig hører heime i kommunens sentraladministrasjon. Prinsipper for organisering av den nye kommunen. Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. Strukturen kan bli forskjellig i forhold til dagens struktur i de to kommunene, men det kan være en fordel ikke å foreta en omfattende omstrukturering i forbindelse med kommunesammenslåinga.

Tjenesteenheter i Mosvik
Kommunestyrene legger til grunn at en skal beholde og videreutvikle følgende tjenester i Mosvik:
• Barnehage
• Barneskole
• Sykeheim med kjøkken
• Legekontor
• Servicekontor
Større ansvar og flere oppgaver til kommunene innen helse-, pleie- og omsorgssektoren, gir muligheter for økt satsing på disse tjenestene også i Mosvik.

Ansatte
En viktig målsetting med kommunesammenslåinga er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. Kommunestyrene gir garantier for at ingen ansatte skal sies opp som følge av prosessen. Eventuelt overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen.

Rådgivende folkeavstemning
Mosvik kommune skal avholde rådgivende folkeavstemning 30. og 31. mai 2010. Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik fatter endelig vedtak i juni.