A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Eiendomsskatt

Inderøy kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom for 2020. Eiendomsskatt er den eneste skatten kommunen selv har full styring med, og der hele skatteinntekten går til kommunen. Skatten skal utelukkende brukes til å finansiere kommunale tjenester til innbyggerne.

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok utskriving av generell eiendomsskatt som en del av kommunens budsjett for 2020. Vedtaket kan leses her: Vedtak av eiendomsskatt for 2020. Taksering er gjennomført av en politisk valgt sakkyndig nemnd, og ferdige takster ble vedtatt av denne nemnda 14. februar 2020.

Nye vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt av kommunestyret i møtet 11. desember 2017. De kan leses her: Vedtekter for eiendomsskatt.

Utfyllende informasjon om takseringen kan leses i sakkyndig nemnds rammer og retningslinjer for taksering for eiendomsskatt her: Rammer og retningslinjer for Inderøy (2019).

Skatteliste og fritaksliste til offentlig ettersyn for 2020 blir lagt ut den 21. februar 2020 og vil være tilgjengelige i tre uker.

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at eiendomsskattelista ble offentliggjort. Siste klagefrist for skatteåret 2020 er 6. april 2020.

Eiendomsskattens størrelse

Vedtatt skattesats er 3,5 promille. Boligeiendommer og fritidseiendommer differensieres med en skattesats på 3 promille.

Skattesats er et årlig vedtak i kommunestyret.

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Eiendomsskatt er eiendomsskattetaksten * skattesatsen.

I formannskapsmøtet 21. mars 2018 orienterte rådmannen om eiendomsskatt, samt besvarte spørsmål fra kommunestyrerepresentanter om eiendomsskatt generelt og kommunens arbeid med innføring av eiendomsskatt. Presentasjon og spørsmål og svar finner du under "Spørsmål og svar".

Skjema