Drøfting med tillitsvalgte

I forbindelse med overføring av peronell har det vært avholdt to drøftingsmøter med tillitsvalgte. På møtet 7.januar 2011 ble detaljert prosedyre drøftet.Overføring av personell gjennomføres i 4 faser som vist nedenfor.
På møtet 28.01.11 ble fase I og II drøftet og her kan du lese protokoll og drøftingsresultat.

 

Fase I - Detaljert administrativ organisering

Fase II – Innplassering av kommunalsjef, enhetsledere og rådgivere
Gjennomføres etter følgende prosedyre:

1. Det foretas en kartlegging/avklaring av aktuelle stillinger i ny kommune, til hvilke stillinger det kan være dublikater og hvem som er aktuelle til stillingene.
2. Det foretas innledende samtaler med aktuelle kandidater til stillingene. Ansattes stillingsforhold (arbeidsavtale) og ønsker klarlegges gjennom innledende samtale.
3. Det utarbeides stillingskrav til de nye stillingene og kriterier for utvelgelse.
4. Kartlegging inkl. administrativ organisering, stillingskrav og kriterier drøftes med tillitsvalgte (event. et utvalg fra begge kommuner)
5. Det gjennomføres ny samtale med aktuelle ansatte i forhold til dublikatstillinger.
6. Det foretas direkte innplassering ved bruk av omforente kriterier, jfr. pkt. 3.
7. Ansatte som ikke blir innplassert i fase II overføres til fase III.

Fase III – Innplassering av tjenesteledere, teamansvarlige/gruppeledere/arbeidsledere og øvrige fagpersoner på enheter og i service/støtte.
Gjennomføres av enhetsledere/leder service og støtte i nært samarbeid med rådmann og med støtte fra personal. Samme prosedyre som i fase II benyttes (pkt. 1-6)

Fase IV - Ansatte i stillinger som ved sammenslåingen kun får endret arbeidsgiver
Omfatter øvrige ansatte i alle enheter. Gjennomføres av personal i samarbeid med enhetsledere.