A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Byggesak - generell informasjon

Snarveg - søknadsskjema og blanketter

Når du skal planlegge et byggetiltak er det nødvendig med en avklaring i forhold til plan- og bygningsloven.    

Det er mange typer byggetiltak, fra store utbyggingsprosjekter til mindre byggearbeider som skal utføres på egen bolig eller fritidsbolig. Plan- og bygningsloven har forskjellige krav til søknad, dokumentasjon og behandlingstid avhengig av hva slags byggetiltak det er. Bygningsmyndigheten i kommunen vurderer om det er søknadsplikt og gir deg informasjon om den videre saksgang.

Søknadspliktig tiltak
Plan- og bygningsloven fastsetter hvilke tiltak som er søknadspliktig, og hvilke krav som gjelder for de forskjellige typer søknader.

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker er et kvalifisert foretak eller en kvalifisert person som skal representere tiltakshaver (byggherren) i søknadsprosessen.

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferansen er ofte det første formelle møte mellom tiltakshaver og bygningsmyndigheten. Her vil det bli gitt gjensidig informasjon, og kommunen vil orientere om hvilke regler og krav som gjelder for byggetiltaket. Forhåndskonferanse er viktig for å få en god byggesaksprosess både for tiltakshaver og kommunen. Ta kontakt med byggesaksbehandler for å avtale nærmere. 

Nabovarsling

Alle søknader etter plan- og bygningsloven krever utsendelse av nabovarsel. For å få utlevert naboliste må det fylles ut eget skjema. Mer informasjon om dette finnes på denne lenken.

Mer informasjon om byggesak kan du finne hos Direktoratet for Byggkvalitet.

Husbygging

Bygge uten å søke - tips og råd

På sidene til direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om hva du kan bygge uten å søke.

Ferdigattest for eldre tiltak

Forskriften (SAK10) fikk en presisering vedrørende ferdigattester i eldre saker etter 1. juli 2015.

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, kan kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Garasje

Nye byggeregler fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 fritas flere mindre byggetiltak fra søknadsplikt.