error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Barnevernets oppgaver

Hva er barnevernet? 

Hender  Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernets skal ta vare på de mest utsatte barna, gjennom å sette inn de nødvendige hjelpetiltak rettet mot enkeltmennesker. I tillegg har barnevernet som hensikt å forebygge at problem oppstår. Disse retter seg enten mot alle barn/familier, eller mot utsatte barn/familier. 
 
Utgangspunktet er at de aller fleste barn har best av å vokse opp hos foreldrene sine, og barnevernets arbeid fokuserer derfor på å hjelpe barna gjennom å gi hjelp og støtte til familiene slik at de kan klare omsorgsoppgaven sin. Dette skjer stort sett gjennom frivillige tiltak som foreldre og barn samarbeider om.
 
Det finnes tre hovedtyper av tiltak, som har ulikt formål:
  • tiltak for å bedre eller styrke barnas fungering 
  • tiltak for å styrke foreldrenes evne til omsorg
  • kontrolltiltak
Når kobles barnevernet  inn?
Barnevernet skal inn og foreta nærmere undersøkelser når det blir kjent med følgende forhold: 
  • når barnet på grunn av forholdene i heimen eller av andre grunner har særlig behov for et hjelpetiltak
  • når det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakten og tryggheten som barnet trenger etter sin alder og utvikling
  • når foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet elelr spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
  • når barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i heimen
  • når det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet
  • når barnet har alvorlige atferdsvansker (f.eks. alvorlig eller gjenntatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller annet) 

Barneverntjenestens ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barnevernstjenester (barnervernloven).  

Skjema